Zámer - Predaj / Kúpa

Zverejnené: 8.2.2020

Obec Remeniny zámer uskutočniť zámenu nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle S 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: zámena nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, pre okres Vranov nad Topľou, obec Remeniny, k. ú. Remeniny na LV č. 426 ako parcela registra „C", parc. č. 592/57 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2, ktorá je vo vlastníctve Ing. Ľuboša Bereca, nar. , bytom Okulka 13/21, 093 01 Vranov nad Topľou (1/2 z celku) a Dušana Bereca, nar. , bytom Okulka 13/21, 093 01 Vranov nad Topľou (1/2 z celku) za nehnuteľnosť evidovanú Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, pre okres Vranov nad Topľou, obec Remeniny, k. ú. Remeniny ako parcela registra „C", parc. č. 592/63 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 298 m2, ktorá bola vytvorená na základe Geometrického plánu č. 116/2019 zo dňa 03.12.2019, ktorého vyhotoviteľom je GP — 3 s. r. o., sídlom Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 449 792, číslo úradného overenia plánu Gl — 633/2019 s tým, že Ing. Ľuboš Berec a Dušan Berec, sú povinní Obci Remeniny doplatiť rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorá je v rozsahu 211 ms tým, že za 1 m sú povinní Obci Remeniny doplatiť sumu 7,- Eur za 1 m2, teda spolu sú povinní doplatiť sumu 1.477,- Eur, pričom táto cena je schválená Uznesením č. 6/2011 v bode B/4 a zároveň sú povinní uhradiť Obci Remeniny všetky náklady súvisiace s prevodom týchto nehnuteľností (náklady na vyhotovenie geometrického plánu a správne poplatky).

Zverejnené: 12.6.2018

 

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemky vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedené na LV č. 208. Zamieňajú sa parcely podľa GP č. 210/2018 a to z LV 208 – parc.č. 592/25  diel č.3 o výmere 377m2, parc.č. 593/11 diel č.13 o výmere 378m2, parc. č.592/38  diel č.11 o výmere 346m2 a diel č.9 o výmere 146m2, za pozemky evidované na LV 361 – 593/12  diel č.16 o výmere 729 m2, parc.č.592/34  diel č.6 o výmere 283 m2, parc. č.592/40 diel č.12 o výmere 327m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec Remeniny  zamieňa svoje pozemky za pozemky na  ktorých je vybudovaná prístupová cesta, slúžiaca  širokej verejnosti. 

 

Zverejnené: 7.6.2018

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 379,

parcela registra C-KN 653/1 - záhrada o výmere 528 m2, z ktorej oddelením podľa GP 17206057-17/2018 vzniká novovytvorená  parcela C-KN  653/6 záhrada o výmere 232 m2, ktorá je predmetom predaja, vo výške kúpnej ceny 2€/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 3.6.2018

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku zámennou zmluvou v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 592/28, 592/38,592/11- zastavané plochy2,   podľa GP 210/2018 za pozemky vo vlastníctve MOLUX s.r.o.,tieto pozemky budu služiť ako prístupová cesta.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok Obeci Remeniny bude slúžiť ako prístupová cesta pre občanov, stará cesta je zničená.Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

 

Zverejnené: 2.2.2018

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 593/1     - zastavané plochy a nádvoria o výmere 193m2 ,  cena  2€/m2

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť: Ing. Berec Ľuboš, Okulka 13/21, 093 01 Vranov n/T.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec

 

2) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 558/27 - trvalo trávnaté porasty o výmere 583 m2, z ktorej oddelením podľa GP 37/2018 bude novovytvorená  parcela C-KN  558/33 trvalo trávnaté porasty o výmere 96 m2 vo výške kúpnej ceny 2€/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti po vypracovaní GP má byť: Bratko Vladimír, Remeniny 122.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

3) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 379,

parcela registra E-KN 43 - ostatné plochy z ktorej oddelením dielu č.2 podľa GP 13/2018, bude úprava hranice parcely C-Kn 120/1ostatné plochy povýšená  o výmeru 70  m2 vo výške kúpnej ceny 140€.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti sú: Marián Herman a Monika Hermanová, Remeniny 67.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 16.10.2017

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208, parcela registra C-KN 558/25  o výmere 430 m2, druh: trvalo trávanté porasty v prospech: Jána Vasilišina a Márii Vasilišinovej, bytom Remeniny 113,  vo výške kúpnej ceny 860,- Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 16.9.2017

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 631/3     - trvalé trávnaté porasty o výmere 408 m2,   cena  2€/m2

                           C-KN 631/23  - trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2, cena  2€/m2

                           C-KN 631/26  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1912 m2, cena  2€/m2

                           C-KN 631/27  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1526 m2, cena  7€/m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 22.3.2016

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208, parcela registra C-KN 66/1  o výmere 2509 m2, druh zastavaná plocha, z ktorej oddelením podľa GP č.121/2016 bola novovytvorená  parcela C-KN 66/8 zastavaná plocha  o výmere 260 m2 v prospech Stanislava Andrejka, bytom Remeniny 107,  vo výške kúpnej ceny 520,- Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac