Zámer prevodu majetku obce - Predaj / Kúpa

Zverejnené: 12.2.2018

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 593/1     - zastavané plochy a nádvoria o výmere 193m2 ,  cena  2€/m2

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť: Ing. Berec Ľuboš, Okulka 13/21, 093 01 Vranov n/T.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec

 

2) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 558/27 - trvalo trávnaté porasty o výmere 583 m2, z ktorej oddelením podľa GP.... bude novovytvorená  parcela C-KN ....trvalo trávnaté porasty o výmere .... m2 vo výške kúpnej ceny 2€/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti po vypracovaní GP má byť: Bratko Vladimír, Remeniny 122.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

3) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 379,

parcela registra E-KN 43 - ostatné plochy z ktorej oddelením podľa GP.... bude novovytvorená  parcela C-KN ....ostatné plochy o výmere .... m2 vo výške kúpnej ceny 2€/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti po vypracovaní GP má byť: Marián Herman, Remeniny 67.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

4) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 379, parcela registra E-KN 653  - ostatné plochy o výmere 1432m2, a pozemok vedený na LV 208, parcela C-KN 108/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2659m2, z ktorých oddelením podľa GP.... budú novovytvorené parcely C-KN ....ostatné plochy o výmere .... m2

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti po vypracovaní GP má byť:

    Danka Janočková , Budovateľská 431/10, 094 31 Hanušovce n/T

    Mgr, Ján Molitoris, Remeniny 75

    Stanislav Molitoris, Remeniny 74

    Ing. Ján Molitoris, Dénešová 81, 040 23 Košice

    Ján Molitoris, Remeniny 73

    Ing. Slavomír Molitoris, remeniny 77

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, majetok nadobudla Obec Remeniny neoprávneným zápisom po ukončení ROEP dňa 30.3.2010

 

Zverejnené: 16.10.2017

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 631/3     - trvalé trávnaté porasty o výmere 408 m2,   cena  2€/m2

                           C-KN 631/23  - trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2, cena  2€/m2

                           C-KN 631/26  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1912 m2, cena  2€/m2

                           C-KN 631/27  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1526 m2, cena  7€/m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 16.10.2017

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208, parcela registra C-KN 558/25  o výmere 430 m2, druh: trvalo trávanté porasty v prospech: Jána Vasilišina a Márii Vasilišinovej, bytom Remeniny 113,  vo výške kúpnej ceny 860,- Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 22.3.2016

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208, parcela registra C-KN 66/1  o výmere 2509 m2, druh zastavaná plocha, z ktorej oddelením podľa GP č.121/2016 bola novovytvorená  parcela C-KN 66/8 zastavaná plocha  o výmere 260 m2 v prospech Stanislava Andrejka, bytom Remeniny 107,  vo výške kúpnej ceny 520,- Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.