Zámer prevodu majetku obce - Predaj / Kúpa

 

Zverejnené: 12.6.2018

 

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemky vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedené na LV č. 208. Zamieňajú sa parcely podľa GP č. 210/2018 a to z LV 208 – parc.č. 592/25  diel č.3 o výmere 377m2, parc.č. 593/11 diel č.13 o výmere 378m2, parc. č.592/38  diel č.11 o výmere 346m2 a diel č.9 o výmere 146m2, za pozemky evidované na LV 361 – 593/12  diel č.16 o výmere 729 m2, parc.č.592/34  diel č.6 o výmere 283 m2, parc. č.592/40 diel č.12 o výmere 327m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec Remeniny  zamieňa svoje pozemky za pozemky na  ktorých je vybudovaná prístupová cesta, slúžiaca  širokej verejnosti. 

 

Zverejnené: 7.6.2018

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 379,

parcela registra C-KN 653/1 - záhrada o výmere 528 m2, z ktorej oddelením podľa GP 17206057-17/2018 vzniká novovytvorená  parcela C-KN  653/6 záhrada o výmere 232 m2, ktorá je predmetom predaja, vo výške kúpnej ceny 2€/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 2.2.2018

1) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 593/1     - zastavané plochy a nádvoria o výmere 193m2 ,  cena  2€/m2

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť: Ing. Berec Ľuboš, Okulka 13/21, 093 01 Vranov n/T.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec

 

2) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 558/27 - trvalo trávnaté porasty o výmere 583 m2, z ktorej oddelením podľa GP 37/2018 bude novovytvorená  parcela C-KN  558/33 trvalo trávnaté porasty o výmere 96 m2 vo výške kúpnej ceny 2€/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti po vypracovaní GP má byť: Bratko Vladimír, Remeniny 122.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

3) Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 379,

parcela registra E-KN 43 - ostatné plochy z ktorej oddelením dielu č.2 podľa GP 13/2018, bude úprava hranice parcely C-Kn 120/1ostatné plochy povýšená  o výmeru 70  m2 vo výške kúpnej ceny 140€.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti sú: Marián Herman a Monika Hermanová, Remeniny 67.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 16.10.2017

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208,

parcela registra C-KN 631/3     - trvalé trávnaté porasty o výmere 408 m2,   cena  2€/m2

                           C-KN 631/23  - trvalé trávnaté porasty o výmere 1289 m2, cena  2€/m2

                           C-KN 631/26  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1912 m2, cena  2€/m2

                           C-KN 631/27  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1526 m2, cena  7€/m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 16.10.2017

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208, parcela registra C-KN 558/25  o výmere 430 m2, druh: trvalo trávanté porasty v prospech: Jána Vasilišina a Márii Vasilišinovej, bytom Remeniny 113,  vo výške kúpnej ceny 860,- Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.

 

Zverejnené: 22.3.2016

Obec Remeniny zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Remeniny, k.ú. Remeniny, okres Vranov n/T, vedený na LV č. 208, parcela registra C-KN 66/1  o výmere 2509 m2, druh zastavaná plocha, z ktorej oddelením podľa GP č.121/2016 bola novovytvorená  parcela C-KN 66/8 zastavaná plocha  o výmere 260 m2 v prospech Stanislava Andrejka, bytom Remeniny 107,  vo výške kúpnej ceny 520,- Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Remeniny  dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. Po odpredaji vlastník prostredie vyčistí a skrášli. Tak sa vytvoria podmienky pre stabilizáciu obyvateľstva obce, ako aj ekonomický prínos pre obec.