Obec

Obec Remeniny sa z hľadiska polohy nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky, v centrálnej časti Prešovského samosprávneho kraja, v severnej časti okresu Vranov nad Topľou.

Z hľadiska geologickej stavby patrí katastrálne územie do oblasti flyšového pásma vonkajších západných Karpát – magurský flyš. Z geomorfologického hľadiska sa územie nachádza v oblasti Nízkych Beskýd, v južnej časti geomorfologického celku Ondavská vrchovina. Klíma je mierne teplá, mierne vlhká, v juhozápadnej časti je teplá, vlhká. Z hľadiska vodstva územie patrí do povodia Bodrogu a úmoria Čierneho mora. Prevažujúcim pôdnym typom je kambizem. Rastlinstvo mikroregiónu je súčasťou oblasti západokarpatskej flóry, živočíšstvo na tomto území patrí do oblasti živočíšstva východných Karpát. 

 

Zemepisná poloha obce je daná zemepisnými súradnicami 49° 02' 12" severnej šírky a 21° 33' 17" východnej dĺžky – stred obce. Katastrálne územie má rozlohu 1 060 hektárov a samotná obec leží v jeho strede. 

Obec susedí s ďalšími šiestimi katastrálnymi územiami. A to územiami obcí:  Ďurďoš, Prosačov, Matiaška, Vavrinec, Skrabské a Bystré. 

Najnižšia nadmorská výška je na hranici katastrálneho územia obce Remeniny s katastrálnym územím obce Prosačov na brehu Voľanského potoka neďaleko jeho sútoku s riekou Topľa – 158 m n. m. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 180 m.n.m. a najvyšším bodom v územia je vrchol Stredná hora, s nadmorskou výškou 506 m n. m.