Program rozvoja obce

PROGRAM ROZVOJA OBCE REMENINY NA ROKY 2015-2022

Program rozvoja obce (ďalej „PRO“) Remeniny je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v
 
súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v 
 
programe rozvoja vyššieho územného celku Prešovský samosprávny kraj, na území ktorej sa obec  
 
Remeniny nachádza.
 
Povinnosť obce vypracovať PRO vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, 
 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z.
 
Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
 
Cieľom spracovania PRO je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav a na perspektívy obce v oblasti 
 
ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a 
 
strategické oblasti rozvoja obce.